spellingframe - practise and test spellings from KS1 and KS2 spelling curriculum

Calculate mentally with integers and decimals: U.t ± U.t, TU × U, TU ÷ U, U.t × U, U.t ÷ U

View all Year 6 Block D objectives.

Calculate mentally with integers and decimals: U.t ± U.t, TU × U, TU ÷ U, U.t × U, U.t ÷ U